W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego podpisana została Umowa przyznania pomocy dla Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pt. Zakup i wdrożenie systemu ewidencji eksponatów Jantar Muzeo. Dzięki realizacji tego zadania ziębickie muzeum zyska jeden z najnowocześniejszych w Polsce elektronicznych systemów inwentaryzacji zbiorów muzealnych. Celem operacji jest wdrożenie sytemu informatycznego, który usprawni prace inwentaryzacyjne, spowoduje ograniczenie błędów inwentaryzacyjnych i ewidencyjnych, a tym samym przyczyni się do poprawy zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego jaki stanowią eksponaty muzealne oraz usprawni zarządzanie zbiorami i z pewnością przyczyni się do promocji zbiorów muzealnych, a także ułatwi studentom i naukowcom dostęp do zbiorów, usprawni informację muzealną oraz badania naukowe nad ziębickimi zbiorami. W związku z realizacją operacji zakupiony zostanie sprzęt wraz z oprogramowaniem do wdrożenia systemu Jantar Muzeo, co umożliwi oznakowanie eksponatów - muzealiów wpisanych do ksiąg inwentarzowych Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego kodami pozwalającymi na przeprowadzanie elektronicznej inwentaryzacji zbiorów muzeum.