W dniu 24 kwietnia doszło w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego do oficjalnego przekazania w obecności przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, archeologów prowadzących badania oraz siostry z ząbkowickiego klasztoru Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji zabytków archeologicznych z wykopalisk i znalezisk z terenu Ziębic i Ząbkowic Śl. Wśród obiektów przekazanych ziębickiemu muzeum najcenniejszym jest średniowieczny orzełek z rzędu końskiego (oporządzenie umożliwiający jazdę konną) – prawdopodobnie książęcego, pochodzący z I poł. XIV w., a znaleziony na terenie miasta przez mieszkańca Ziębic. To niezwykle cenne znalezisko o ogromnej wartości historycznej, po opracowaniu naukowym i konserwacji trafiło do zbiorów ziębickiego muzeum, a w późnym średniowieczu obiekt ten prawdopodobnie stanowił wyposażenie rzędu końskiego jednego z pierwszych piastowskich książąt ziębickich. Metalowy – wykonany głównie z miedzi orzełek był złocony, być może złotem wydobywanym w okresie jego powstania w okolicach Ziębic. Jest to znalezisko o szczególnym znaczeniu historycznym, to pierwszy piastowski, pełnoplastyczny wizerunek orła odnaleziony bezpośrednio na terenie Ziębic. Można powiedzieć, że wraz z odnalezieniem tego obiektu historia ziębickich orłów piastowskich zatoczyła koło – od metalowego, czternastowiecznego książęcego orzełka piastowskiego do ogromnej ceramicznej figury orła piastowskiego górującego nad miastem od II połowy XX w.

Poza tym znaleziskiem do muzeum trafiły również zabytki archeologiczne wydobyte podczas prac archeologicznych prowadzonych w latach 2014-2015 w dawnym ząbkowickim klasztorze dominikanów – obecnie klasztor Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji oraz w roku 2013 w piwnicy jednej z przyrynkowych kamienic w Ziębicach. Wśród przedmiotów z ząbkowickich wykopalisk znajdują się głównie części naczyń glinianych (niektóre częściowo zrekonstruowane), szklanych, pojedyncze obiekty metalowe oraz kości ludzkie. Spośród obiektów odnalezionych w Ziębicach, oprócz licznych fragmentów naczyń glinianych i szklanych, guzika, kuli ołowianej czy noża na szczególna uwagę zasługuje moneta – denar Zygmunta III pochodzący z Gdańska z 1595 r.

Najciekawsze z obiektów przyjętych przez ziębickie muzeum będzie można już wkrótce obejrzeć na stałej ekspozycji. Mamy nadzieję, że zabytki te po raz pierwszy będzie można zobaczyć już w czasie nadchodzącej majowej Nocy Muzeów, która w Ziębicach zorganizowana będzie w sobotę 20 maja 2017 r.

Warto dodać, że podziwianie w muzeum odnalezionego w Ziębicach piastowskiego orzełka byłoby niemożliwe gdyby mieszkaniec Ziębic, który go odnalazł nie przekazał go w odpowiednie ręce - służby archeologicznej. Podkreślić należy, że obowiązkiem każdego z nas jest zgłaszanie wszelkich znalezisk archeologicznych w siedzibie gminy lub choćby w najbliższym muzeum, a samowolne poszukiwania i przemieszczania obiektów archeologicznych są nielegalne.